علم اقتصاد همانند سایر علوم جامعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اقتصاد به طور مستقیم و غیر مستقیم با مدیریت مالی، برنامه ریزی مالی، مدیریت منابع پول، مدیریت بانک ها، بودجه بندی مالی و بسیاری دیگر در این حوزه در ارتباط است.

اقتصاد آفرین

همه ما عبارت اقتصاد و مدیریت اقتصادی را…

اقتصاد آفرین ❤️ مرجع اخبار و تحولات اقتصادی ایران

وب سایت اقتصاد آفرین مرجع اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان است https://eghtesadafarin.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store